Τεχνική Περιγραφή – Μεθοδολογία

α/α ΕΕ 1 Μήνας Έναρξης T0 Μήνας Λήξης T16
Τίτλος ΕΕ Καθοδηγούμενη από περιπτώσεις χρήσης ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές Δραστηριότητες ΒΙΕ
Συντονιστής της ΕΕ ΚΑΠΕ–ΔΕΠΣ
Φορείς Εκτέλεσης ΚΑΠΕ–ΔΕΠΣ, Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΜΠ / ΕΛΚΕ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TERO, CLMS, ΚΕΝΑΚΑΠ, ΑΕΝΟΛ
Σκοπός Να αποτυπωθούν τα σενάρια χρήσης και οι απαιτήσεις των χρηστών για την πλατφόρμα του ΑΙ4Β
Παραδοτέα

Π1.1 – Αναφορά ανάλυσης απαιτήσεων

Π1.2 – Αναφορά επιτόπιας έρευνας βιομάζας

Π1.3 – Συλλογή δεδομένων βιομάζας από την επιτόπια έρευνα

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ1 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Συλλέχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και τη ζήτηση Βιομάζας στους υπό εξέταση νομούς. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεδομένα:

Για τα είδη της Βιομάζας που παράγεται και τις κατά περίπτωση ιδιότητες.

Για τo δυναμικό Βιομάζας που παράγεται από την Ελληνική αγροτική οικονομία.

Για τις ανάγκες θέρμανσης χώρων Ελληνικών κτιρίων.

Για τις διαδικασίες εκείνες που δύνανται να αξιοποιήσουν Βιομάζα.

Για σημειακούς παραγωγούς Βιομάζας στους Νομούς Λάρισας και Τρικάλων.

Έγινε επεξεργασία των απαιτήσεων των χρηστών καθώς και ενδεικτικών σεναρίων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ 3 Μήνας Έναρξης T1 Μήνας Λήξης T26
Τίτλος ΕΕ Υποδομές χωρικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές Δραστηριότητες ΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕ Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ
Φορείς Εκτέλεσης Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
Σκοπός Να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι και διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων με τη μορφή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.
Παραδοτέα

Π3.1 – Σχήμα και δεδομένα χωρικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π3.2 – Υπηρεσίες έκθεσης χωρικών δεδομένων ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα

Π3.3 – Τεχνική Αναφορά

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ3 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Καταρτίστηκε το σχήμα των χωρικών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων με βάση το μοντέλο RDF, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα αλλά και τα σενάρια χρήσης του έργου.

Υλοποιήθηκε η Χωρική Βάση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (SDI – Spatial Data Infrastructure) του έργου, περιλαμβάνοντας δομές για γεωγραφικά δεδομένα όπως το οδικό δίκτυο, η κατανομή του δυναμικού βιομάζας, η διοικητική διάρθρωση της χώρας κ.α.

Υλοποιήθηκε μηχανισμός για την μετάπτωση των γεωγραφικών δεδομένων σε μορφή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ 3 Μήνας Έναρξης T1 Μήνας Λήξης T26
Τίτλος ΕΕ Υποδομές χωρικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές Δραστηριότητες ΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕ Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ
Φορείς Εκτέλεσης Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
Σκοπός Να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι και διαδικασίες για την αυτοματοποιημένη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων με τη μορφή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.
Παραδοτέα

Π3.1 – Σχήμα και δεδομένα χωρικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π3.2 – Υπηρεσίες έκθεσης χωρικών δεδομένων ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα

Π3.3 – Τεχνική Αναφορά

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ3 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Καταρτίστηκε το σχήμα των χωρικών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων με βάση το μοντέλο RDF, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα αλλά και τα σενάρια χρήσης του έργου.

Υλοποιήθηκε η Χωρική Βάση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (SDI – Spatial Data Infrastructure) του έργου, περιλαμβάνοντας δομές για γεωγραφικά δεδομένα όπως το οδικό δίκτυο, η κατανομή του δυναμικού βιομάζας, η διοικητική διάρθρωση της χώρας κ.α.

Υλοποιήθηκε μηχανισμός για την μετάπτωση των γεωγραφικών δεδομένων σε μορφή Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ4 Μήνας ΈναρξηςT1Μήνας ΛήξηςT26
Τίτλος ΕΕΑνοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και συμβιωτικές υπηρεσίες
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές ΔραστηριότητεςΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕΕ.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ
Φορείς ΕκτέλεσηςΕ.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΜΠ / ΕΛΚΕ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TERO, TWIN NET
ΣκοπόςΝα συγκροτηθεί το νέφος διασυνδεδεμένων δεδομένων για πηγές δεδομένων βιομάζας, μαζί με βέλτιστες πρακτικές για την πρόσβαση σ’ αυτό. Να διατεθούν τα εργαλεία για να αναπτυχθούν συνδυαστικές εφαρμογές (mash-up applications) καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης και εξαγωγής ζευγών Παραγωγών Βιομάζας και Καταναλωτών Βιομάζας.
Παραδοτέα

Π4.1 – Υπηρεσίες ολοκλήρωσης χωρικών και σχετικών με τη βιομάζα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π4.2 – Προγραμματιστική διεπαφή για την εύρεση ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π4.3 – Προγραμματιστική διεπαφή για το ταίριασμα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων

Π4.4 – Τεχνική Αναφορά

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ4 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Δημιουργήθηκε «νέφος» διασυνδεμένων δεδομένων, τροφοδοτούμενου από τις δύο επιμέρους δομές Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (BDI και SDI).

Τροφοδοτήθηκε η Βάση Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Βιομάζας, μέσω διαδικασίας ETL (Extract – Transform – Load) που σχεδιάστηκε για το φόρτωμα των διαθέσιμων δεδομένων (όπως αυτά συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ1). Ανάλογη διαδικασία ETLεκτελέστηκε και για την τροφοδότηση της Χωρικής Βάσης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Ανοικτής Προγραμματιστικής Διεπαφής (API) πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν σύνθετα εργαλεία και εφαρμογές για την πρόσβαση τόσο στα δεδομένα βιομάζας όσο και στα χωρικά δεδομένα.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ5 Μήνας ΈναρξηςT1Μήνας ΛήξηςT26
Τίτλος ΕΕΥποδομές σχεδιασμού και χωροταξικής ανάπτυξης
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές ΔραστηριότητεςΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
Φορείς ΕκτέλεσηςΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΜΠ / ΕΛΚΕ, TWIN NET
ΣκοπόςΝα σχεδιαστούν μοντέλα κόστους λειτουργίας καθώς και σχετικά εργαλεία για την διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας, με στόχο την ανίχνευση των διαφορετικών σεναρίων τροφοδότησης των Καταναλωτών.
Παραδοτέα

Π5.1 – Μοντέλα κόστους για την διαμόρφωση αλυσίδων παροχής βιομάζας

Π5.2 – Υπηρεσίες σχεδιασμού αλυσίδας βιομάζας με χωροταξικές απαιτήσεις

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ5 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια χρήσης για το σύστημα, προσδιορίστηκαν δύο μοντέλα κόστους για την υποστήριξη της δημιουργίας «αλυσίδων» αξιοποίησης βιομάζας:

Μοντέλο Μεταφορικού Κόστους

Μοντέλο Κόστους Μονάδας Αξιοποίησης Βιομάζας

Για καθένα από τα δύο μοντέλα  καταγράφηκαν οι παραμέτροι που επηρεάζουν (χιλιομετρική απόσταση, τύπος βιομάζας, τεχνολογία αξιοποίησης κ.α.), και τον τρόπο που κάθε παράμετρος θα λαμβάνεται υπόψη.

Για την υλοποίηση των δύο μοντέλων κόστους, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ψηφιακές υπηρεσίες:

Υποδομή Γεωχωρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνοντας δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών που σχετίζονται με τα γεωχωρικά δεδομένα: [α]   υπηρεσίες διάθεσης και [β] υπηρεσίες γεωγραφικής ανάλυσης.

Ψηφιακές Υπηρεσίες (REST) για την υποστήριξη των υπολογισμών της κοστολόγησης.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ6 Μήνας ΈναρξηςT1Μήνας ΛήξηςT26
Τίτλος ΕΕΥποδομές ευθύνης / λογοδοσίας
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές ΔραστηριότητεςΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕTWIN NET
Φορείς ΕκτέλεσηςTWIN NET, Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ
ΣκοπόςΝα υλοποιηθούν οι μηχανισμοί για την διάθεση των δεδομένων μέσω εργαλείων Web 2.0/3.0 προφέροντας στο ευρύ κοινό δυνατότητες ανάλυσης και οπτικοποίησης.
Παραδοτέα

Π6.1 – Προγραμματιστική διεπαφή υπηρεσίας λογοδοσίας

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ6 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Εξετάστηκαν τα σύνολα δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και προσδιορίστηκαν εκείνα που θα δημοσιευτούν ως Ανοιχτά Δεδομένα.

Εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε υποδομή CKAN για τη δημοσίευση των επιλεγέντων Ανοιχτών Δεδομένων.

Οργανώθηκαν τα επιλεγέντα σύνολα Ανοικτών Δεδομένων και αναρτήθηκαν στην υποδομή CKAN.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ7 Μήνας ΈναρξηςT1Μήνας ΛήξηςT26
Τίτλος ΕΕΕνοποίηση συστήματος
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές ΔραστηριότητεςΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕTERO
Φορείς ΕκτέλεσηςTERO, TWIN NET
ΣκοπόςΝα ολοκληρωθούν όλα τα επιμέρους υποσυστήματα «υποδομής» ώστε να υλοποιηθεί ένα ενιαίο εξωστρεφές σύστημα, έτοιμο προς παρουσίαση σε δυνητικούς χρήστες και ενδιαφερόμενους.
Παραδοτέα

Π7.1 – Πιλοτικό σύστημα

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ7 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Δημιουργήθηκαν user stories με βάση τις απαιτήσεις χρηστών που καταγράφηκαν στην ΕΕ1, ώστε να σχεδιαστεί η διεπαφή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος αλλά και την βέλτιστη εμπειρία των χρηστών.

Υλοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας ολοκληρώνονται όλα τα επιμέρους συστήματα του έργου. Η δικτυακή εφαρμογή εκτελεί κλήσεις στα API των υποσυστημάτων και σε περιπτώσεις που χρειάζεται να λάβει και να συνδυάσει πληροφορίες από δύο πηγές, αυτό γίνεται με ενδιάμεση μεταξύ τους επικοινωνία.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ8 Μήνας ΈναρξηςT1Μήνας ΛήξηςT26
Τίτλος ΕΕΠεριπτώσεις χρήσης και αξιολόγηση
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές ΔραστηριότητεςΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕΕΜΠ / ΕΛΚΕ
Φορείς ΕκτέλεσηςΕΜΠ / ΕΛΚΕ, Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΚΑΠΕ–ΔΕΠΣ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TERO, TWIN NET, ΚΕΝΑΚΑΠ, ΑΕΝΟΛ
ΣκοπόςΝα γίνει η αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες του Συστήματος, πάνω σε ρεαλιστικά σενάρια χρήσης για τον κύκλο παραγωγής και κατανάλωσης βιομάζας στους νομούς Τρικάλων και Λαρίσης.
Παραδοτέα

Π8.1 – Πρωτότυπο σύστημα (αναθεωρημένο, ρυθμισμένο)

Π8.2 – Αναφορά αξιολόγησης (1η περίπτωση χρήσης)

Π8.3 – Αναφορά αξιολόγησης (2η περίπτωση χρήσης)

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ8 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Οργανώθηκε και εκτελέστηκε η αξιολόγηση του συστήματος, πάνω σε ρεαλιστικά σενάρια χρήσης για διαφορετικές κατηγορίες και προφίλ χρηστών.

Από την διενέργεια της αξιολόγησης καταγράφηκαν προβλήματα, παρατηρήσεις και υποδείξεις, τα οποία ιεραρχήθηκαν και οδήγησαν στην δημιουργία μιας δεύτερης βελτιωμένης έκδοσης του συστήματος.

Παρεκκλίσεις

 
α/α ΕΕ 9 Μήνας Έναρξης T1 Μήνας Λήξης T26
Τίτλος ΕΕ Διαχείριση και επικοινωνία
Δραστηριότητες ΕΤΑ/ Είδος Έρευνας ή/και Λοιπές Δραστηριότητες ΒΑΕ
Συντονιστής της ΕΕ Ι.Π.ΣΥ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
Φορείς Εκτέλεσης Ε.Κ. «Αθηνά» / Ι.Π.ΣΥ, ΕΜΠ / ΕΛΚΕ, ΚΑΠΕ–ΔΕΠΣ, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, TERO, TWIN NET, ΚΕΝΑΚΑΠ, ΑΕΝΟΛ
Σκοπός Να διασφαλιστεί αποτελεσματικός σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των Ενοτήτων Εργασίας, της έγκαιρης παραγωγής των παραδοτέων και της προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου.
Παραδοτέα

Π9.1 – Αναφορά έργου (ανά έτος)

Π9.2 – Δραστηριότητες διαχείρισης

Π9.3 – Αναφορά δραστηριοτήτων επικοινωνίας (ανά έτος)

Π9.4 – Τελική αναφορά

Ανάλυση της Πορείας Υλοποίησης της Ε.Ε. Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οφέλη Κάθε Φορέα

Στο πλαίσιο της ΕΕ9 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Εκτελέστηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση του έργου (προγραμματισμένες και έκτακτες).

Οργανώθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία των εταίρων του έργου μέσα από συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις και άλλα πρόσφορα μέσα. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μηχανισμός για την εσωτερική επικοινωνία των εταίρων (mailing list) καθώς και χώρος ανταλλαγής αρχείων.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο ιστότοπος του έργου στη διεύθυνση www.ai4b.gr ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε λογαριασμός στο Twitter για το έργο με handler @ai4bGR

Οργανώθηκαν εκδηλώσεις δημοσιότητας για το έργο (Ημερίδες σε Λάρισα, Τρίκαλα και Αθήνα).

Έγινε επιμέλεια των υλικών δημοσιότητας για το έργο, όπως ενδεικτικά:

Φυλλάδια (Ελληνικά και Αγγλικά),

Poster του έργου για συμμετοχή σε συνέδρια και exhibition events.

Roll Up banner για την παρουσίαση του έργου στις εκδηλώσεις δημοσιότητας.

Έγιναν παρουσιάσεις του έργου σε συνέδρια και άλλες σχετικές με το θέμα του εκδηλώσεις.

Παρεκκλίσεις