Οικονομικά Στοιχεία

Κατανομή του Συνολικού Προϋπολογισμού και της Δημόσιας Δαπάνης ανά Συμμετέχοντα Φορέα και Περιφέρεια

Α/Α ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(€) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(%) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 (Συντονιστής) Ι.Π.ΣΥ./Ε.Κ. «Αθηνά» Ε.Φ. 274500 274500 100.00 Αττικής
2 ΕΜΠ/ΕΛΚΕ Ε.Φ. 274500 274500 100.00 Αττικής
3 ΚΑΠΕ-ΔΕΠΣ Ε.Φ. 148500 148500 100.00 Αττικής
4 Ερατοσθένης ΕΠ 445500 289575 65.00 Αττικής
5 ΤΕΡΟ ΕΠ 171000 111150 65.00 Κεντρικής Μακεδονίας
6 TWIN NET ΕΠ 211500 135390 64.01 Αττικής
7 ΚΕΝΑΚΑΠ ΕΠ 36000 21810 60.58 Θεσσαλίας
8 ΑΕΝΟΛ ΕΠ 36000 21910 60.58 Θεσσαλίας
9 Σύνολο 1597500 1277325 79.96

ΕΠ: Επιχείρηση, ΕΦ: Ερευνητικός Φορέας, ΛΦ: Λοιποί Φορείς, με επιπλέον όπου απαιτείται την ένδειξη ΦΕ για Φορέα Εξωτερικού