Αναμενόμενα Αποτελέσματα – Οφέλη

Από το σχεδιασμό του το έργο έθεσε τέσσερις κεντρικούς στόχους, τους οποίους εκπλήρωσε πλήρως μέσα από την πορεία υλοποίησής του:

  1. Η οργάνωση και η μοντελοποίηση δεδομένων βιομάζας με νέου τύπου οντολογίες χαμηλής σημασιολογίας, και συγκεκριμένα ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data).
  2. Η οργάνωση και η μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων επίσης με νέου τύπου οντολογίες χαμηλής σημασιολογίας, και πάλι ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Open Data).
  3. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για συμβιωτικά δίκτυα δημιουργίας και εξεύρεσης βιομάζας, με υπηρεσίες χωρικού σχεδιασμού για τη βέλτιστη οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας.
  4. Η ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης και λογοδοσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές συλλογής, διακίνησης και αξιοποίησης της βιομάζας.

Το ολοκληρωμένο σύστημα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://demo.ai4b.gr.